:::wydarzenia roku 2013

:::wydarzenia roku 2014

:::wydarzenia roku 2018

Historia

W marcu 2012 r. Rada Miejska w Rabce–Zdroju i Zarząd Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Carlina” w Rabce-Zdroju podjęli Uchwały o powołaniu Rabczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Dziewięćsił” oraz udzielono pełnomocnictw. 

13 kwietnia 2012 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków – Założycieli RSS „Dziewięćsił”.
Przyjęto Uchwałę o powołaniu RSS „Dziewięćsił”, przyjęto Statut, wybrano Zarząd

W dniu 19 kwietnia 2012 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Nr KRS 0000418330.
RSS „Dziewięćsił” od 16 maja rozpoczęła działalność gospodarczą.
Urząd Miejski powierzył nam utrzymanie Parku Zdrojowego.

Decydujemy się na pierwsze zakupy (taczki, grabie, łopaty) na bardzo długi termin płatności. Na rachunku bankowym pustka. Aby zrealizować pierwsze zlecenie wypożyczamy kosiarki. 

PUP w Nowym Targu przyznał jednorazowo środki z Funduszu Pracy w kwocie zł 50 000. 
W lipcu 2012 r. kupiliśmy pierwszy, niezbędny w spółdzielni sprzęt - m.in. melex,
Rider z oprzyrządowaniem, Kosiarki i dmuchawy. Kupiliśmy także szafki BHP do pomieszczeń socjalnych.

17 czerwca 2013 r. podpisaliśmy z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. z siedzibą w Chrzanowie umowę o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dotacja na zakup pojazdu specjalistycznego wielofunkcyjnego CR2250 z zamiatarką na kwotę brutto 200 000 zł

Zaczynaliśmy mając tylko pomysł na biznes, wsparcie członków założycieli, załogę i dobre chęci, nie mając pieniędzy, sprzętu. Na zakup środków trwałych, WNP, maszyn i urządzeń wydaliśmy łącznie 292 190 zł, w tym środki dotacji PUP i MOWES 250 000 zł, mamy urządzenie wielofunkcyjne z zamiatarką /planujemy zakup osprzętu na zimę/, meleks, rider z oprzyrządowaniem, kosiarki , kosy i podkaszarki, rębak, dmuchawę do liści, zamiatarkę ręczną. Kupujemy urządzenia przyjazne środowisku: akumulatorowe, spalinowe o niskim poziomie hałasu, maszyny lekkie, o małych gabarytach.

W Spółdzielni pracuje 15 osób . Nabór zawsze odbywa się przy współpracy z PUP w Nowym Targu - bezrobotni ze skierowaniami do pracy

Stworzyliśmy sobie dobre warunki lokalowe z pomieszczeniami socjalnymi dla kobiet i dla mężczyzn, magazynem drobnego sprzętu, warsztatem, mamy biuro.

Prace które wykonujemy i powierzchnia do pielęgnacji:

 • koszenie zrewitalizowanych trawników pow. 76 180 m2

 • koszenie trawników łąkowych pow. 48 000 m2

 • Codzienne opróżnianie koszy 170 szt.

 • Pielenie ręczne ogrodów kwiatowych, skupin krzewów, runa leśnego pow. 11 100 m2

 • Ściółkowanie korą pow. 5 400 m2

 • zamiatanie alejek, placów, schodów, ul. Orkana pow. 27 750 m2

 • zamiatanie placów zabaw pow. 1 930 m2

 • zamiatanie obrzeży alejek, placów, schodów pow. 15 000 m2

 • przygotowanie terenu i wykonanie nasadzeń kwiatów jednorocznych na rabatach kwiatowych na terenie Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju

 • przygotowaniu terenu i wykonanie nasadzeń kwiatów i krzewów na rondach ul. Orkana i ul. Sądecka

 • cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów

 • podlewanie ogrodów kwiatowych

 • zasilanie oraz opryski roślin w ogrodach

 • Przegląd sprawności technicznej przepompowni sadzawki "Nerka" oraz fontanny "Trzy Róże" w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 • Usługa wiosennego przeglądu technicznego i uruchomienia sadzawki "Nerka" w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 • utrzymanie w czystości terenów wokół Tężni Solankowej wraz z drogą dojazdową

 • utrzymanie czystości placu zabaw w Parku Jordanowskim oraz placu zabaw przy "Kiwajce"

 • wygrabienie i wywóz liści z trawników "Strefy Słońca" i "Strefy Cienia" w Parku Zdrojowym

Ponadto:

 • usuwamy powalone drzewa

 • dysponujemy karczownicą

 • zbieramy okrywę zimową

 • wynajem dzierżawionych kortów tenisowych i boisk do piłki siatkowej

 • wymiana uszkodzonej armatury sanitarnej i elektrycznej w szaletach miejskich, utrzymanie w czystości szaletów miejskich

 • utrzymanie zimowe terenów Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju